Algemene Voorwaarden

U leest ze hieronder

ALGEMENE VOORWAARDEN STARTLY SOFTWARE,

gevestigd in de gemeente Wageningen, ter Haarweg 333, D54 (Geen bezoekadres), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72596341

BTW-nummer: NL002405584B23

 

 1. Definities

  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Opdrachtgever: de wederpartij van Startly Software;
  • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Startly Software en de Opdrachtgever, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn;
  • Werkzaamheden: de werkzaamheden die Startly Software voor de Opdrachtgever verricht;
  • Levering: de aflevering van de door Startly Software vervaardigde producten of diensten aan de Opdrachtgever.

 2. Toepasselijkheid

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Startly Software en op elke tot stand gekomen Overeenkomst.

 3. Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

  3.1 Het aanbod van Startly Software is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
  3.2 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever aan Startly Software opdracht geeft tot het verrichten van Werkzaamheden.

 4. Werkzaamheden

  4.1 Startly Software verplicht zich de opdracht van de Opdrachtgever naar beste inzicht en vermogen te vervullen.
  4.2 Startly Software is gerechtigd de opdracht te weigeren zonder opgaaf van een expliciete reden.

 5. Levering en leveringstermijn

  5.1 Startly Software zal de Levering zo snel mogelijk na ontvangst van opdracht verrichten.
  5.2 Startly Software is gerechtigd de Levering in gedeelten te verrichten.

 6. Vergoeding

  6.1 De vergoeding voor de Werkzaamheden zal worden berekend op basis van de opdrachtbevestiging.
  6.2 Startly Software is gerechtigd haar vergoeding jaarlijks te verhogen met een percentage gelijk aan de wijziging van het prijsniveau volgens de consumentenprijsindex (CPI), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

 7. Betaling

  7.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.
  7.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Opdrachtgever in verzuim. In dat geval is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Startly Software gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.
  7.3 Indien de Opdrachtgever in verzuim is, is Startly Software gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 8. Aansprakelijkheid

  8.1 Startly Software is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het niet of niet tijdig uitvoeren van de Werkzaamheden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Startly Software.
  8.2 Startly Software is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  8.3 Startly Software is niet aansprakelijk voor schade aan geleverde producten of diensten van derden, waaronder begrepen software.
  8.4 Startly Software is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de Opdrachtgever.

 9. Intellectueel eigendom

  9.1 Startly Software behoudt het recht op alle intellectuele eigendommen, zoals auteursrechten en merkrechten, van de door Startly Software vervaardigde producten en diensten, behalve wanneer door de Opdrachtgever hiervoor de vergoeding is gedaan.
  9.2 De Opdrachtgever mag deze rechten alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

 10. Wijziging Algemene Voorwaarden

  Startly Software behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op de website van Startly Software en zullen vanaf de datum van publicatie van toepassing zijn op nieuwe overeenkomsten.

 11. Toepasselijk recht en geschillen

  Op de Overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of in verband met de Overeenkomst zullen worden beslecht door een daartoe bevoegde rechter in Nederland.